Zasedání CIM 12.-14. 10. 2018 Amsterdam

12. října 2018 proběhlo pracovní zasedání Mezinárodního mauthausenského výboru (dále jen CIM). Tentokrát se organizace ujala nizozemská odbočka Výboru. Program zasedání byl velmi náročný. Bylo to dáno tím, že na zasedání byla přizvána ředitelka Památníku Barbara Glück, aby vysvětlila podivné kroky Památníku, které se letos staly.

            Barbara Glück představila činnost Památníku. Památník během tohoto a minulého roku uspořádal výstavu o transportech do KT Mauthausen a díky české straně se mohli návštěvníci tábora seznámit s venkovní výstavou o operaci ANTHROPOID, kterou zaštítila Česká obec legionářská. Glück ve svém projevu představila plány památníku do budoucnosti. Ty se týkají hlavně rozvoje pobočného tábora Gusen. Zde chce rakouská strana vykoupit pozemky od místní firmy, aby tím získala bývalé prostory Apelplatzu, dva ještě původní vězeňské baráky, dva objekty jednotek SS umístěné před vlastním táborem a dům komandatury. Jednání v těchto věcech pokračují a snad budou dotaženy do šťastného konce.

            Toto seznámení s plány a uskutečněnými projekty bylo jen odložením kanonády, která započala hned, jak se začalo mluvit o schodech a betonové šachtě výtahu. Jak víme tak od letošního jara jsou Schody smrti zavřeny z bezpečnostních důvodů. Rakouský bezpečnostní technik seznal v prostoru tábora tolik bezpečnostních závad, že vedení Památníku Mauthausen nezbývalo nic jiného, protože za to nese zodpovědnost, než Schody uzavřít a to včetně schodů vedoucích k pomníkům jednotlivých národů. Technik vůbec neakceptoval, že areál KT vznikl v historicky jiné době, než jaké jsou současné požadavky kladené na nové stavby a nevzal na vědomí ani účel, za jakých byla tato zařízení budována. Aby se naplnily požadavky ze zprávy technika, musely by být po každých 20-ti stupních udělána na schodišti podesty a tím by došlo k rozbití celistvost schodiště. Všechna tato opatření považujeme z absurdní a nesmyslná a požadujeme opět otevření schodů tak, jak jsou v současnosti zachovány. Paradoxem všech těchto opatření je, že počet úrazů na schodech, dle odpovědi na Barbary Glück, je nulový.

            Další věcí, která se s ředitelkou Glück projednávala, byla stavba výtahu. Ta proběhla bez jakýchkoliv informací ze strany Památníku. Barbara to zdůvodňovala tím, že pozemek, na kterém je stavba realizována patří státu, kdežto správu tábora má na starost Památník Mauthausen. A údajně na jednání o stavbě nebyl tento památník pozván! Absurdní vysvětlení. Přitom v následující diskuzi vyplynulo, že o výtahu se uvažovalo již v roce 2012, kdy vznikla nová expozice a kdy byl v KT Mauthausen realizován první výtah v budově Revíru. Tehdy se památník Mauthausen přihlásil do programu „cesty bez hranic“ - zpřístupňování různých objektů handicapovaným lidem. Výtah byl tedy připravován již před šesti lety a krátce po dnech osvobození v polovině letošního května, se začal stavět bez jediné informace ze strany Památníku zainteresovaným organizacím!

            K bodu výtahu se všechny delegace vyslovily tak, že žádají okamžité odstranění této stavby, která v prostoru tábora nemá co pohledávat a konec konců bezbariérový přístup moc neřeší. Bezbariérová cesta k výtahu z parkoviště vede prudce dolů po silnici na křižovatku cest a odtud zase do kopce ke garážovému dvoru, kde je výtah umístěn. Výstavbou výtahu byl narušen i výhledový horizont od terasy, kde je umístěn pomník generála Karbyševa směrem do údolí Dunaje. Výstavbou výtahu byla odstraněna i deska americké armádě osvoboditelce tábora. Nejlepší způsob jak vyřešit přistup invalidů do tábora, alespoň dle mého názoru, je za informačním centrem na konci tábora vybudovat parkoviště pro handicapované spoluobčany a stávající brankou v obvodové zdi by byl umožněn bezbariérový vstup přímo na Apelplatz v bezprostřední blízkosti Revíru, kde je nyní umístěna hlavní expozice.

            Téměř každá delegace položila Barbaře Glück několik otázek. Za naši jsem položil 4 prosté otázky, které jednoznačně vyjadřují také náš názor k uvedené věci.

 1. Kdy budou schody otevřeny?
 2. Kdy bude odstraněn výtah?
 3. Kdo stavbu výtahu financuje?
 4. A kde je nyní umístěna pamětní tabule, informující o osvobození tábora americkou armádou?

Bohužel na uvedené otázky jak naše delegace, tak ostatní nedostali okamžitou odpovědět. Termín byl ředitelce Glück dán do února 2019. Glück během svého proslovu zalitovala toho, že se jednáních o výtahu nezúčastňovala a považuje to za svoji chybu. Slíbila také, že naše zasedání se alespoň jednou za rok pokusí navštívit.

Tím Barbara Glück zakončila své vystoupení a program zasedání pokračoval dalšímu body v programu.

V následujících letech nás čeká 70.-ti leté výročí vzniku Mezinárodního mauthausenského komitétu. Z toho důvodu chce CIM udělat výstavu, která by připomínala bohatou historii této instituce a zároveň vydat brožurku o historii CIM v rozsahu cca 40 stránek, která by se prodávala v informačním centru v KTM.

Tajemník Andreas dále upozornil na možnost, že by se přes CIM mohly prodávat publikace o Mauthausenu vyšlé v národních jazycích v informačním centru.

Dalším bodem programu byla informace zapojit se do programu evropských cest. Dle mého názoru dosti složitý projekt, který by se musel zabezpečit po stránce finanční. Finance tohoto projektu jsou čerpány z rozpočtů obcí a měst, které se do projektu zapojí. Na druhou stranu by to uvedeným obcím mělo přinést profit ze zvýšeného turistického ruchu.

Posledním bodem programu byl dopis adresovaný mezinárodnímu komitétu od české ambasády ohledně dnů oslav osvobození. V tomto dopise se představitelé ambasády kriticky vyjadřovali k současnému systému oslav. Současný systém oslav nahradil původní průvod národů, které procházely Apelplatzem, příchodem jen omezeného počtu členů národní delegace k sarkofágu umístěného uprostřed Apelplatzu. Příchod těchto národních delegací je promíchán delegacemi mládeže a dalšími společenskými spolky, které chodí v plném počtu. Tento způsob organizace oslav jsem jako delegát CIM dlouhodobě kritizoval a nyní se k tomu připojila i naše ambasáda, bohužel bez výsledku. K současnému provedení mám totiž tyto výhrady. Jak už bylo výše zmíněno, k sarkofágu by mělo nyní přicházet jen 20 lidí z delegace. Ptám se tedy, podle čeho mám tyto lidi vybrat. Jaká jsou kritéria? Mám vůbec právo někomu něco zakazovat, či výběr má provést zástupce ambasády? Dříve šla k sarkofágu celá delegace. Bez výběru. Všichni byli zapojeni do dění. Všichni měli možnost vzdát poctu lidem, kteří v KTM zahynuli. Bylo dáno jasné schéma průchodu jednotlivých delegací podle abecedy. Dnes přichází delegace k sarkofágu jednou zepředu a jednou zezadu. Různě se přes sebe motají a vytváří to podle mého názoru velký chaos, protože neodchází, jak bylo dříve zvykem do boku mezi baráky, ale vrací se zpátky na svá místa. Zajímavé je, že ke kritice tohoto způsobu oslav se nikdo nepřidal.

Během letošních oslav došlo také ke slovnímu incidentu mezi srbskou delegací a rakouským výborem jako pořadatelem oslav ohledně Kosova. Srbsko Kosovo jako bývalou svojí část území neuznává. Protestovalo proti tomu, aby se Kosovo zúčastnilo jako delegace samostatného státu oslav a jako samostatný stát položilo věnec u sarkofágu. Někteří delegáti ze Srbska slovně vyhrožovali Andymu. Způsob vyhrožování byl až na pokraji mafiánských metod. Nicméně Rakousko Kosovo oficiálně uznalo a jako pořadatel oslav má právo jí na oslovy přizvat.

Touto poslední informací bylo zasedání ukončeno.

 

Zápis provedl

26. 10. 18

Vlastislav Janík

 

 

 

 

Zpráva ze zasedání Mezinárodního mauthausenského výboru, které se uskutečnilo 4. května 2018 v Mauthausenu

Jako tradičně se toto zasedání uskutečnilo v budově Donau saal v obci Mauthausen. Zasedání započal generální tajemník Andreas Baumgartner a prezident komitétu Guy Dockendorf. Zasedání bylo zahájeno minutou ticha za zemřelé vězně koncentračního tábora Mauthausen v roce 2017 a 2018.

Dalším bodem programu bylo přijetí dvou členů výboru. Eleny Kocaqi z Albánie a Ido Gilada z Izraele. Elena Kocaqi je profesí historičkou a obnovila po čase účast Albánie ve výboru. Ido Gilad se zabývá židovskou otázkou za 2. světové války.

Monika Kocevar ze Slovinska přednesla zprávu o hospodaření. Stav účtu je dostatečný a národní delegace zatím poplatky uhradily. Zároveň bylo konstatováno, že nově sestavená rakouská vláda omezila výdaje na neziskové organizace.

Z vystoupení člena městské rady v Mauthausenu vyplynulo, že město nyní plánuje osazení pamětní desky na mauthausenském nádraží, která by návštěvníky informovalo o tom, co se zde odehrávalo během let 1938-1945. Zároveň chtějí toto místo upravit na místo pietního setkávání. Druhou pozitivní aktivitou místního zastupitelstva, je pojmenováním jedné z nových ulic po Janu Maršálkovi, od roku 1944 prvnímu písaři KT Mauthausen a vídeňskému Čechovi.

A pak přišel šok. Členům výboru bylo oznámeno, že během oslav a pak již následně budou uzavřeny Schody smrti do lomu a všechny přístupové schodiště k pomníkům! Naopak se plánuje v místě skály parašutistů vybudovat vyhlídkovou plošinu s výtahem, který by ji propojil s lomem! Důvodem tohoto zákazu je to, že schody a cesta neodpovídají současným technickým normám. Představitelé komitétu proto vyzvali k porušování tohoto nesmyslného zákazu, který má znepřístupnit autentická místa historie koncentračního tábora Mauthausen.

Touto cestou proto vyzývám čtenáře této zprávy, aby proti tomuto opatření protestovali. Jedná se totiž o další krok k zakrytí míst v KT Mauthausen, kde docházelo k největšímu utrpení vězňů.

Dalším tématem byl bod nazvaný Pamětní cesta Mauthausen. Mělo by jít o cestu, která by propojila pobočné tábory Mauthausenu. Tento projekt bych na naší straně viděl ve formě pamětních desek na významných nádražích, odkud byly vypravovány transporty do KT Mauthausen jako připomenutí cesty našich vězňů do tohoto koncentračního tábora.

Příští rok Mezinárodní komitét oslaví 75 let od svého vzniku. K tomuto půlkulatému výročí by měla vzniknout výstava o jeho historii. Strukturovaná by měla být do tří částí. V první části by mělo být pojednáno o okolnostech jeho vzniku. Druhá by měla ukázat, jak výbor fungoval během studené války a třetí část by se měla soustředit na současnou činnost výboru a jejich členů v zemích původu.

Zprávu sestavil 10. 5. 2018

Vlastislav Janík

Člen Mauthausenského mezinárodního výboru za ČR

 

 

 

Dne 24. 9. 2016 proběhlo pracovní zasedání Mezinárodního mauthausenského komitétu.

Zasedání se uskutečnilo pod záštitou polské organizace. Místem konání byla Osvětim.

Jednání mělo tyto body:

 1. V prvé řadě byl hodnocen průběh květnových oslav osvobození, které letos proběhli poprvé v jiném uspořádání. To samozřejmě vyvolalo řadu reakcí a nutnost provést organizační opatření, aby neprobíhaly v dalších letech než letos. Předně organizátoři počítali s tím, že rozložení návštěvníků bude kolem sarkofágu vyrovnané. Bohužel skutečnost byla taková, že 80% lidí bylo soustředěno v části před sarkofágem, tak jak byli dříve zvyklí, což samozřejmě vyvolávalo velkou disproporci v rozložení lidí. Umístění velkoplošných televizí bylo zcela nevhodné. Byly rozmístěny po straně Apellplatzu a pro diváka strojícího na straně obrazovky byly téměř bez užitku. Proto napříště budou obrazovky zavěšeny ve středu Apellplatzu nad sarkofágem na příhradové rampě.

Zahájení celého ceremoniálu bude napříště posunuto na 11 hodinu.

I když se toto řešení mnoha stranám nelíbí včetně naší, rakouská strana v podstatě prohlásila, že oslavy osvobození organizuje sama a že do toho jak budou organizovány oslavy, nemáme co mluvit.

Vlastní ceremoniál bude tedy velmi statický bez průvodu národů a k pomníku budou přicházet jen části národní delegace. Bude to tedy takový výběr elit, který znivelizuje tvář jednotlivých delegací na představitele ambasád a vojenské stafáže.

 1. Rozsáhle se pak diskutovalo o zapojení mládeže do dění kolem Mauthausenu. Pokud totiž nebude dost mladých lidí, kteří nebudou chtít pro komitét pracovat, nemá tato organizace budoucnost. Diskuse kolem mladých byla vyvolána tím, za jakou delegaci by měly jít mládežnické delegace, které vždy šly v průvodu až na konec. Nyní když průvod nebude, rázem se staly bezprizorními a v podstatě bez jakékoliv náplně, což si nikdo při tvorbě nového průběhu oslav neuvědomil. Snad se napříště vyřeší.
 2. Od roku 2018 se počítá s tím, že by každá národní delegace pronesla krátkou zdravici ve svém národním jazyce
 3. Dlouze byl rozebírán návrh italské delegace k zapsání dnů oslav v KT Mauthausen do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zde bylo konstatováno, že návrh musí podat instituce rakouská tedy v tomto případě ministerstvo vnitra Rakouska. Proces udělení značky UNESCO je pak úkon trvající několik let.
 4. Příští výkonné zasedání proběhne 5. 5. 2017 v Mauthausenu
 5. Oslavy osvobození příští rok proběhnou 7.5.
 6. Pracovní zasedání bude v září roku 2017. Hostit jej bude srbská strana v Bělehradu.

 

 

Zápis pořídil

Vlastislav Janík

Zástupce ČR v CIM